اخبار برگزیده

دایره تنهایی

دایرۀ تنهایی ات پر از ادمهایی ست شبیه تو؛دوچشم،دوگوش،قلبی در سینه ودست وپایی درازتر یا کوتاهتر،شانه ای افتاده تر یا فراخ تر واندیشه هایی که نه تورا می بینند ونه می شنوند ومهربانی تعیین شده ای که حسابش را باید دیر یا زود پس بدهی تا در دایرۀ تنهایی ات بمانند.


دایره تنهایی

دایره تنهایی

دایره تنهایی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها